Op deze pagina is het mogelijk om uw kind in te schrijven.

Het is ook mogelijk om de vragen uit te printen in een PDF. Download de vragenlijst

Voornaam/namen *
Roepnaam/namen *
Achternaam/namen *
Geboortedatum *
Adres *
Postcode*
Telefoon *
Emailadres*
Roepnaam/namen *
Achternaam/namen *
Geboortedatum *
Adres *
Postcode*
Woonplaats*
Telefoon *
Emailadres*
Beroep*Roepnaam/namen *
Achternaam/namen *
Geboortedatum *
Adres *
Postcode*
Woonplaats*
Telefoon *
Emailadres*
Beroep*Vermeld deze met naam en geboortedatum. Op hetzelfde adres wonend, dan wel anderszins

Beschrijf de gezinssamenstelling en vermeld eventuele bijzonderheden zoals scheiding, combinatiegezin, adoptie, pleegkind enz.


Wat is de reden voor aanmelding van uw kind?

Hoe lang is er al sprake van deze problematiek?

Ervaart uw kind deze klacht ook als probleem? Of heeft het zelf een ander probleem?

Wat denkt u dat de oorzaak van de problematiek zou kunnen zijn?

Welk resultaat hoopt u te bereiken?

Wat wilt uw kind bereiken?

Wat hebt u al gedaan aan de problematiek en met welk resultaat?


Hoe gaat uw kind om met nieuwe, onbekende situaties?

Hoe is over het algemeen de stemming/het humeur van uw kind?

Hoe gaat uw kind om met verlies/frustratie?

Is uw kind regelmatig angstig? Zo ja, waarvoor/wanneer?

Hoe vindingrijk/creatief is uw kind?

Als uw kind ergens mee bezig is. Hoe gaat het daarmee om? (concentratie, aandacht, impulsief, chaotisch, ongedurig, bedachtzaam, enthousiast etc.)

Welke kwaliteiten/talenten heeft uw kind?

Waaraan heeft uw kind een (absolute) hekel?


Waren er eerdere zwangerschappen, abortussen of miskramen? Wanneer precies?

Wat was de leeftijd en hoe was de gezondheid van de moeder tijdens de zwangerschap?

Waren er complicaties, zoals bloedverlies, ongelukken, ziekte of vergiftigingen?

Was er sprake van roken, alcohol of drugsgebruik gedurende de zwangerschap?

Hoe was de houding van de vader en de andere gezinsleden ten opzichte van de zwangerschap?

Was de zwangerschap gewenst?

Was er sprake van een voorkeur met betrekking tot het geslacht van het kindje?

Hoe is de naam van uw kind gekozen?

Gegevens betreffende geboorte en de eerste levensmaanden
Zijn er bijzonderheden te vermelden over de geboorte?

Hoe verging het de moeder na de bevalling? Had ze last van postnatale depressie, e.d.?

Waren er medische problemen met uw kindje?

Welk temperament had uw kind als baby? (rustig, zoet of juist prikkelbaar en huilerig)

Hoe reageerde het kind op de (borst)voeding? Hoe maakte het kind duidelijk dat het honger
had?


Hoe verliep de grove motoriek (lopen, bal gooien) en de fijne motoriek (tekenen, schrijven)?

Hoe verliep de spraak/taalontwikkeling (leren praten, stotteren)?

Hoe was/is uw kind in verband met voeding en slaapgewoonten?

Hoe verliep de zindelijkheidstraining?

Hoe verliep de seksuele ontwikkeling (bewustzijn van eigen geslacht) en hoe denkt u over seksuele voorlichting?

Hoe gaat uw kind om met regels en normen? (Wat kan/mag wel en wat niet?)

Hoe gedraagt uw kind zich in sociaal opzicht? Hoe gaat het met anderen (volwassenen, bekenden, vreemden) om?

Heeft uw kind in zijn/haar leven vervelende dingen meegemaakt? (ongelukken, ziekenhuisopnames, ziekten, mishandeling, etc.)


Waar en door wie wordt uw kind opgevangen buiten schooltijd? (anders dan door uzelf)

Hoe ervaart uw kind de opvang?

Aan welke activiteiten, in de vorm van (sport)clubs of anderszins neemt uw kind deel?

Op welke wijze speelt uw kind? (alleen, samen (en hoe), binnen, buiten, thuis of bij anderen, etc.)

Welke vaste vriendjes/vriendinnetjes heeft uw kind en hoe is het contact?

Aan wat voor soort speelgoed geeft uw kind de voorkeur?

Hoe gaat het kind met de eigen spullen om? (zowel speelgoed als de eigen kamer)

Welke gezamenlijke activiteiten zijn er binnen het gezin?


Welke school bezoekt uw kind momenteel?

Type onderwijs:

Adres, postcode, plaats:

Telefoon:

E-mailadres:

Website van de school:

Welke groep:

Naam van de huidige leerkracht(en):

Is er sprake geweest van schoolwisselingen? Zo ja, wanneer en om welke reden?

Hoe ervaart uw kind de tijd die het op school doorbrengt?

Hoe is de relatie met de leerkracht(en)?

Hoe is de relatie met de andere kinderen?

Hoe ervaart u wat u meemaakt met betrekking tot uw kind en de school?

Zijn er nadere bijzonderheden te vermelden met betrekking tot het schoolgaan van uw kind?


Huisarts:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

E-Mailadres:

Is uw huisarts op de hoogte van de aanmelding? Zo ja, wat is zijn/haar visie?

Is uw kind onder behandeling van een hulpverlener/ (medisch) specialist geweest? (waarvoor bij wie en wanneer)

Gebruikt(e) uw kind medicijnen? Zo ja, welke, wanneer en met welk resultaat?

Eventuele opmerkingen die van belang kunnen zijn met betrekking tot de aanmelding:


Naam:

Plaats:

Datum:

Goed om te weten dat:
- Contact met de school of hulpverleners neem ik alleen op in overleg met u.
- Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.
- Met de gegevens wordt zorgvuldig omgegaan conform de beroepscode.