PRAKTIJKINFORMATIE

Kind op Koers werkt aan een voortdurende kwaliteitsverbetering.

Als cliënt kunt u bij de NVPA een cliënt-tevredenheidsformulier invullen. Het NVPA gaat vertrouwelijk met uw gegevens om en gebruikt deze om de kwaliteit van de aangesloten therapeuten te verbeteren.

Indien u als cliënt klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dient u dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Kind op Koers.
Na kennisname en bespreking van de klacht met de opdrachtgever zal Kind op Koers zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
Klachten worden ten alle tijde vertrouwelijk behandeld.
Ook als u een klacht heeft over mijn begeleiding als kindertherapeut kun je daarvoor terecht bij zowel de NVPA als bij het RBCZ.  De uitvoering van het klachtrecht is in handen van een onafhankelijke klachtencommissie. Ik ben daarnaast aangesloten bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Wanneer u ontevreden bent over de klachtbehandeling door mijn beroepsvereniging kun je bij de geschillencommissie SCAG terecht. De uitspraak van de SCAG wordt door Kind op Koers voor beide partijen bindend verklaard.

PRIVACYBELEID

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U bent vrij om het helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik u aangeven dat de gegevens die ik van u krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Gaby Monfils, eigenaresse van Kind op Koers, gevestigd in Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27310920.

Hoe ik omga met uw gegevens

Via de website kunt u gegevens achterlaten wanneer u wilt dat ik contact met je opneem. Hiervoor vraag ik je bepaalde gegevens te delen, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor mijzelf en ik zal deze gegevens nooit doorgeven aan derden.

Privacyverklaring

Voor de start van uw traject bij “Kind op Koers” is het noodzakelijk dat u van onderstaande kennisneemt en hiermee akkoord gaat.
Bij de intake vraag ik u hiervoor te tekenen. U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut van uw kind, een dossier aanleg. Dit is wettelijk bepaald door de WGBO. Dit dossier bevat aantekeningen over het verloop van de therapie. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling van uw kind noodzakelijk zijn. Zoals uw NAW-gegevens, huisarts en geboortedatum.

“Kind op Koers” zal er alles aan doen om de privacy van u en uw kind te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met de persoonlijke en medische gegevens,
  •  ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens van u en uw kind.

Als de behandelende therapeut van uw kind heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier van uw kind kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een paar gegevens uit het dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens van u of uw kind, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntdossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • uw naam, adres en woonplaats
  • de geboortedatum van uw kind
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve kindertherapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld.
  • de kosten van het consult

Uw rechten

Ik respecteer uw privacy vanuit mijn professionele ethiek. U heeft ten alle tijde het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U mag mij hierover altijd aanspreken.